1. Administració integral de tot tipus de finques.
  2. Constitució i legalització de comunitats de propietaris.
  3. Confecció de normes i reglaments de règim intern.
  4. Contractació de tot tipus d'assegurances.
  5. Contractes de lloguer i serveis de cobrament.